Uvjeti korištenja

1. IZJAVA O ZAŠTITI I PRIKUPLJANJU OSOBNIH PODATAKA I NJIHOVOM KORIŠTENJU

U Ford Service-u Krainc i Krainc Auto d.o.o., kao zajedničkim voditeljima obrade podataka, prepoznajemo važnost privatnosti osobnih podataka i primjenjujemo visoke standarde za zaštitu osobnih podataka. Uredba, koju je prihvatila Europska unija, diktira visoke standarde koji određuju kako se vaši podaci prikupljaju i čuvaju te vam omogućava uvid u iste, zahtjev za brisanje te mnogo više od toga. Sukladno zakonodavstvu i našoj svjesnosti o važnosti tog područja, pripremili smo objašnjenja koja se odnose na zaštitu vaših podataka i prava koja kao vlasnik podataka imate.

Molimo vas da objašnjenje u nastavku teksta pažljivo pročitate, prije no što pristanete na prikupljanje ili obradu vaših osobnih podataka.

Ova obavijest:
 • opisuje vrstu osobnih podataka koje prikupljamo i primamo,
 • propisuje pravila i postupke koje smo utvrdili za njihovu upotrebu i pohranu,
 • propisuje dijeljenje određenih vrsta osobnih podataka u određenim ograničenim okolnostima,
 • opisuje postupke koje biste trebali slijediti ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s vašim osobnim podacima ili našim pravilima i postupcima,
 • sadržava kontakte o osobi kojoj se takva pitanja ili zahtjevi trebaju usmjeriti te način na koji komunicirati s tom
1.1 DEFINICIJE

U skladu sa UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA Opća uredba o zaštiti podataka pojedini izrazi u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

 • “Osobni podaci” svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi;
 • “Ispitanik” pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca;
 • “Obrada” znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje
 • “Voditelj obrade” znači fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka; kada su svrhe i sredstva takve obrade utvrđeni pravom Unije ili pravom države članice, voditelj obrade ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu se predvidjeti pravom Unije ili pravom države članice;
 • “Privola ispitanika” znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose;
1.2 OPSEG PRIMJENE

Ova pravila odnose se na sve naše goste, klijente, i osobe koje se raspituju o uslugama i robama. Osobne podataka djeteta ispod dobne granice od 16 godina obrađujemo isključivo u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza. Pravila se primjenjuju na sve korisnike i vrste obrade jednako a provodi ih Ford Service.

Ford Service i Krainc Auto d.o.o. može angažirati pod-izvršitelje obrade (drugi izvršitelj obrade) za obavljanje specifičnih aktivnosti obrade u svoje ime. Pod-izvršiteljima je dopušteno obrađivati osobne podatke isključivo u svrhe koje su napomenute u ovoj Obavijesti.

Ova se pravila odnose na sve informacije i zapise, bez obzira na to na koji se način prikupljaju:

 • Elektronička pošta
 • Fizički primjer dokumenta
 • Dokument u elektroničkom obliku
 • Video i audio
1.3 KOJE PODATAKE PRIKUPLJAMO I U KOJU SVRHU PRIKUPLJAMO PODATKE

Od Vas prikupljamo:

a) Osobne podatke pomoću kojih Vas se može identificirati:

 • Ime i prezime
 • Prebivalište/boravište, grad, država
 • OIB
 • Broj šasije
 • Registarske oznake automobila

Ove podatke koristimo:

 • kako bi pružili usluge koje zatražite
 • kako bi izradili ponudu i/ili račun
 • kako bi pružili usluge koje zatražite
 • kako bi prijavili prodaju novih automobila nadležnim tijelima

b) Vaše kontakte:

 • Broj mobitela
 • E-mail

Ove podatke koristimo:

 • kako bi Vam slali obavijesti o akcijama servisa
 • kako bi slali obavijesti o redovnom servisu
 • kako i slali obavijest o izvršenju usluge servisa
 • kako bi slali obavijesti o povlačenju vozila; greške na vozilu koja se može otkloniti u servisu i

c) Financijske podatke:

 • Broj računa

Ove podatke koristimo:

 • kako bi obradili uplatu
1.4 GDJE SE PODACI POHRANJUJU

Vaši podaci, u fizičkom i elektroničkom obliku, pohranjuju se:

 • Na adresi Kačjak 2 - Orehovica, 51000 Rijeka
 • na lokalnom serveru na adresi Kačjak 2 - Orehovica, 51000 Rijeka Za podatke postoji backup na tajnoj
1.5 PRAVA VAS KAO ISPITANIKA

Pravo na pristup osobnim podacima- Imate pravo pristupiti osobnim podacima te od Krainc Auto d.o.o. dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose te informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, o Vašim pravima kao ispitanika.

Pravo na ispravak i pravo na brisanje- Imate pravo, u bilo kojem trenutku, zahtijevati od Službenika za zaštitu podataka da popravi odnosno dopuni netočne odnosno nepotpune osobne podatke koji su povezani s Vama. Možete zahtijevati uvid u podatke koje je voditelj prikupio o vama, ili momentalno brisanje svojih osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade- Imate pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade koja se odnosi Vaše podatke, ako ta obrada nema zakonsku osnovu Bilo kada imate pravo otkazati danu suglasnost za obradu osobnih podataka. Otkazati možete pravo za određenu svrhu ili za sve svrhe obrade osobnih podataka s kojima ste bili suglasni.

Pravo na prenosivost podataka- Imate pravo zahtijevati da vaše osobne podatke koje obrađujemo, proslijedimo drugom voditelju obrade.

Pravo na prigovor- Ukoliko uočite da se vaši podaci koriste u svrhe koje nisu navedene u ovoj Obavijesti ili svrha obrade nije zakonski osnovana, možete pismenim putem (elektroničkom poštom) zahtijevati prestanak korištenja vaših podataka u te svrhe.

Vaša prava možete ostaviti pisanim putem na e-mail adresu szp@ford-krainc.com.

Naš Službenik za zaštitu podataka informirati će Vas o tijeku zahtjeva i o razlozima odbijanja zahtjeva najkasnije u roku od 30 dana.

Ukoliko smatrate je Krainc Auto d.o.o. povrijedio neko Vaše pravo zajamčeno Općom uredbom imate pravo podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava nadležnom tijelu.

1.6 KOGA MOŽETE KONTAKTIRATI

U slučaju nejasnoća i dodatnih pitanja možete kontaktirati našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka putem E-mail adrese szp@ford-krainc.com.

2. INFORMACIJE O PLAĆANJIMA

Ovo mrežno mjesto koristi WSPay. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.       

3. OPĆI UVJETI NAJMA VOZILA

OPĆI UVJETI UGOVORA O NAJMU VOZILA

3.1 Pojmovi i opće odredbe

Pojedine riječi i izrazi u smislu ovih Općih uvjeta ugovora o najmu vozila (u daljnjem tekstu: Uvjeti) imaju sljedeće značenje:

a) "Najmodavac" – Krainc auto d.o.o, Kačjak 2, 51000 Rijeka, OIB: 56357939924 (u daljnjem tekstu: KRAINC),
b) "Najmoprimac" - fizička ili pravna osoba, koja ili u čije ime se vozilo unajmljuje,
c) "Vozač 1" - fizička osoba koja preuzima vozilo od KRAINC-a, navedena u tabelarnom dijelu Ugovora o najmu,
d) "Vozač 2" - osoba navedena u tabelarnom dijelu Ugovoru o najmu koja je uz Vozača 1 ovlaštena upravljati vozilom (u daljnjem tekstu: Dodatni vozač),
e) "Potrošač" je fizička osoba - najmoprimac koja sklapa Ugovor o najmu ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti,
f) Najmoprimac, Vozač i Dodatni vozač KRAINC-u su solidarno odgovorni za ispunjenje i poštovanje svih odredbi Uvjeta i Ugovora o najmu te se u daljnjem tekstu podrazumijevaju jednom riječju "Korisnik", ukoliko iz Ugovora ili konteksta ne proizlazi drukčije,
g) "Neovlašteni korisnik/vozač" - svaka osoba koja nije u Ugovoru o najmu navedena kao ovlašteni korisnik vozila (osim osobe za koju najmoprimac - pravna osoba u skladu s točkom VI 2. ovih Uvjeta dostavi podatak kao korisnika odnosno vozača vozila), kao i osoba koja ne ispunjava propisane uvjete za upravljanje određenom kategorijom vozila ili joj je ovlaštenje/vozačka dozvola oduzeta - izrečena joj je zabrana upravljanja vozilom,
h) "Treća osoba" - označava svaku fizičku ili pravnu osobu različitu od KRAINC-a i od Korisnika vozila koje je predmet najma (npr. putnici u vozilu, osobe izvan vozila, drugi sudionici u prometu, pješaci i sl.),
i) "Početak najma" - označava datum i vrijeme preuzimanja vozila u najam odnosno vrijeme kada je Korisnik obvezan preuzeti vozilo u najam,
j) "Završetak najma" - označava datum i vrijem vraćanja vozila KRAINC-u odnosno vrijeme kada je Korisnik obvezan vratiti vozilo KRAINC-u,
k) "Vozilo" - označava vozilo navedeno u tabelarnom dijelu Ugovora o najmu, koje se daje u najam,
l) "Ugovor o najmu" - označava pojedinačni ugovor koji se potpisuje prilikom preuzimanja vozila u najam (u daljnjem tekstu: Ugovor),

Ovi Uvjeti sadržavaju sve predugovorne obavijesti s kojima se potrošač i svaki drugi Korisnik mora upoznati prije sklapanja Ugovora o najmu.

Korisnik rezerviranjem najma vozila od KRAINC-a odnosno sklapanjem ugovora o najmu vozila potvrđuje da je upoznat s ovim Uvjetima i pristaje na primjenu istih.

Na svaki pojedini Ugovor koji Korisnik potpisuje prilikom preuzimanja vozila u sjedištu KRAINC-a primjenjuju se ovi Uvjeti koji dopunjuju odredbe Ugovora.

3.2 Predmet ugovora

KRAINC temeljem Ugovora Najmoprimcu predaje na uporabu vozilo u stanju podobnom za ugovorenu uporabu odnosno registrirano, kompletno i ispravno vozilo, dok se Najmoprimac obvezuje za to plaćati najamninu, druge naknade i troškove, sve pod uvjetima utvrđenim Ugovorom, Uvjetima i Cjenikom najma vozila KRAINC

3.3 Uvjeti najma

Uvjet za sklapanja ugovora o najmu i korištenje vozila jest da Korisnik:

a) ima najmanje 18 godine starosti,
b) posjeduje valjanu važeću vozačku dozvolu i osposobljen je za upravljanje vozilom.

Korisnik je dužan prilikom preuzimanja vozila u najam i kao uvjet preuzimanja vozila predočiti KRAINC-u izvornike važećih isprava (osobna iskaznica, vozačka dozvola), kojima će dokazati da udovoljava gore navedenim uvjetima za upravljanje vozilom.

KRAINC će za svoje potrebe zadržati preslike predmetnih isprava.

Vozač koji u ime Najmoprimca pravne osobe preuzima vozilo i potpisuje Ugovor o najmu jamči da za to ima ovlaštenje te jamči i odgovoran je KRAINC-u solidarno s tom pravnom osobom za poštivanje i ispunjenje svih obveza iz tog Ugovora i ovih Uvjeta.
KRAINC je dužan snositi troškove redovitog servisiranja i održavanja vozila koje se daje u najam.

KRAINC ne odgovara za materijalne nedostatke na vozilu za koje nije znao kao ni za materijalne nedostatke koju su bili poznati Korisniku ili mu nisu mogli ostati nepoznati sukladno odredbama čl. 557. i čl. 558. Zakona o obveznim odnosima.

Korisnik ne može ustupiti svoja prava iz ovih Uvjeta i Ugovora trećoj osobi odnosno ne može dati vozilo u podnajam niti na upotrebu nekoj trećoj fizičkoj ili pravnoj osobi.

KRAINC ima pravo i obvezu redovitog uvida u stanje vozila koje se nalazi u najmu kod Korisnika.

3.4 Osnovna cijena najma, dodatne usluge, naknade, troškovi i plaćanje

Osnovna cijena najma vozila po danu u pravilu se odnosi samo na cijenu najma samog vozila, osim ako u Cjeniku ili Ugovoru o najmu nije drukčije navedeno.

Dodatne usluge, naknade i troškovi koji se sukladno ovim Uvjetima, Ugovoru o najmu i Cjeniku KRAINC-a plaćaju posebno nisu uključeni u cijenu najma.

Cijene najma, dodatnih usluga, naknada i troškova podložne su promjenama sukladno poslovnim odlukama KRAINC-a, promjenama poreznih stopa ili državnih nameta i propisa.

Korisnik može za vrijeme radnog vremena kontaktirati KRAINC za sve informacije o cijenama iznajmljivanja vozila putem e-maila ili telefonskim putem te su takve informacije informativnog karaktera i ne stvaraju prava i obveze.

Korisnik je obvezan platiti KRAINC-u osnovnu cijenu najma, dodatne usluge i opremu koje je koristio (npr. navigaciju, ručni viličar, kuku, vozača, otkup učešća u štetnom događaju i sl.) kao i sve dodatne naknade i troškove koji su navedeni u Ugovoru, ovim Uvjetima, Cjenikom i zakonskim propisima. Naknade i troškovi koji se posebno plaćaju prije ili po završetku najma prema važećem Cjeniku KRAINC-a uključuju, ali se ne ograničavaju na:

a) dodatne naknade za više prijeđenih kilometara od ugovorenog ili odobrenog,
b) gorivo i naknada za ulijevanje goriva, ako vozilo nije vraćeno s količinom goriva s kojom je preuzeto u najam,
c) naknada za kašnjenje s povratkom vozila,
d) naknada za preuzimanje, dostavu ili vraćanje vozila izvan radnog vremena KRAINC-a ili za vrijeme neradnih dana, blagdana i spomendana propisanih Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj,
e) naknade za štete ili popravak vozila (ovisno o drugim odredbama Uvjeta i Ugovora o najmu), kao i sve troškove koji se odnose na rješavanja, naplatu i popravak takve štete ili popravka (uključujući pravne troškove),
f) naknade za obradu i prijavu šteta
g) naknade za oštećenje ili gubitak dijelova, ključeva i opreme vozila;
h) naknada za gubitak ili oštećenje dokumentacije vozila ili registarske pločice vozila;
i) naknada za čišćenje unutrašnjosti vozila ako je vozilo vraćeno izuzetno prljavo što zahtijeva dodatno čišćenje i osvježenje vozila ili pak dubinsko čišćenje. To uključuje, ali nije ograničeno na: prolijevanja tekućine, hrane, povraćanje, ostale mrlje i neugodne mirise, uključujući dim cigarete i sl.,
j) prometne i/ili parkirne naknade/prekršaje, kao i sve druge slične naknade koje nastaju u svezi s uporabom ili pogonom vozila (npr. cestarine, mostarine i sl.);
k) naknade za prevoženje vozila trajektom (ferry fee);
l) aerodromske pristojbe/naknade

Korisnik je dužan tijekom najma snositi troškove sitnih popravaka, i troškove redovite upotrebe poput troškova: popravka gume, prometnog prekršaja, parkinga, garažiranja, cestarina, mostarina, prevoženja vozila trajektom, aerodromske pristojbe naknade, troškove nastale radi ulijevanja pogrešnog goriva, pranja i čišćenja automobila i dr. slični troškovi.

Korisnik je dužan platiti cijenu najma iz Ugovora s pripadajućim naknadama, odmah prilikom preuzimanja vozila. Ostale naknade i troškove koji mogu nastati za vrijeme najma korisnik je dužan podmiriti odmah po njihovu nastanku, a najkasnije u trenutku vraćanja vozila. U slučaju da korisnik dođe u zakašnjenje s plaćanjem KRAINC ima pravo obračunati zakonske zatezne kamate te naplatiti sve troškove nastale radi naplate potraživanja bilo da ih je KRAINC poduzeo sam ili putem agencije za naplatu potraživanja ili druge vanjske agencije ili odvjetničkog ureda.

Odgovornost Najmoprimca, Vozača i Dodatnog vozača za plaćanje KRAINC-u svih obveza iz ovih Uvjeta, Ugovora o najmu odnosno u svezi najma i uporabe vozila je solidarna.

3.5 Preuzimanje i vraćanje vozila

KRAINC se obvezuje vozilo isporučiti Korisniku, koji udovoljava uvjetima najma, u dobrom i voznom stanju, sa svom potrebnom dokumentacijom, dijelovima, priborom i obveznom opremom.

Korisnik je dužan prije sklapanja Ugovora provjeriti ispravnost vozila te ukoliko želi može napraviti probnu vožnju. Korisnik potpisom Ugovora o najmu potvrđuje da preuzima vozilo u ispravnom stanju, prikladnim za ugovorenu uporabu, sa svom pripadajućom opremom i svim popratnim dokumentima.

Korisnik je dužan, bez odgađanja, obavijestiti KRAINC-a o nedostatku koji bi se pokazao za vrijeme najma, o potrebi popravka kao i o svakoj nepredviđenoj opasnosti koja bi prijetila vozilu. U slučaju da Korisnik ne postupi u skladu s navedenim isti gubi pravo na naknadu štete koju bi pretrpio zbog postojanja nedostataka, potrebe popravka ili nastale opasnosti za vozilo i odgovara KRAINC-u štetu koji je isti zbog tih razloga pretrpio. Korisnik se obvezuje vozilo vratiti sa svim dokumentima, rezervnim dijelovima i opremom, u istom stanju u kojem ga je preuzeo u mjestu sjedišta KRAINC-a i s količinom goriva s kojom ga je uzeo u najam.

Preuzimanje i vraćanje vozila izvan radnog vremena poslovnice moguća je na zahtjev Korisnika, za što KRAINC ima pravo naplatiti naknadu po svom važećem Cjeniku. Ako se vozilo vraća izvan redovnog radnog vremena, Korisnik se mora ponašati u skladu s uputama za vraćanje izvan radnog vremena, u kojem slučaju će ostati u potpunosti odgovoran za vozilo dok isto ne preuzme KRAINC.

3.6 Uporaba vozila

Korisnik se obvezuje:

a) da će vozilo nakon prestanka najma vratiti u mjesto sjedišta KRAINC-a i u roku utvrđenim Ugovorom, u stanju, s opremom i s količinom goriva u kojem ga je preuzeo, ili ranije na zahtjev KRAINC-a, a produljenje ugovorenog trajanja najma, zatražiti od KRAINC-a, najmanje 24 sata prije isteka samog roka najma, u protivnom se smatra da je Korisnik protupravno prisvojio vozilo,
b) da vozilo neće preopteretiti, koristiti za obuku vozača, za prijevoz ili vuču drugih vozila ili objekata, za plaćeni prijevoz putnika, za utrke, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, za činjenje bilo kakvih nezakonitih djela,
c) da će vozilo koristi samo vozač ili dodatni vozač, za vlastite potrebe i u skladu s namjenom vozila,
d) da vozilo neće davati na korištenje neovlaštenim korisnicima i trećim osobama,
e) da će vozilo koristiti pravilno i postupati prema vozilu s pažnjom dobrog domaćina/gospodarstvenika,
f) da neće pušiti niti dozvoliti pušenje u vozilu,
g) da će vozilo, kada ga napusti, uvijek zakočiti, zaključavati sa zatvorenim prozorima i uzimati ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom, uz aktivaciju svih sigurnosnih sustava ako ih vozilo ima,
h) da će voziti samo po asfaltiranim cestama, bez utjecaja alkohola, sredstva za smirenje, sredstva za spavanje, barbiturata, narkotika, halucinogenih i ostalih droga poštujući sve prometne propise i regulaciju prometa,
i) da neće upotrebljavati ni voziti vozilo u slučaju da nije u voznom stanju ili je preopterećeno,
j) da neće upotrebljavati vozilo za prijevoz zapaljivog ili eksplozivnog materijala, materijala s jakim i neprijatnim mirisima te kabastog materijala koji može oštetiti vozilo,
k) da neće koristiti vozilo niti na jedan način na koje se isto može oštetiti,
l) brinuti o redovnoj tehničkoj ispravnosti vozila, tj. redovito provjeravati tekućinu za hlađenje, ulje, pritisak u gumama i sl. te po potrebi izvršiti neophodne zamjene ulja i druge radnje neophodne za ukupnu tehničku ispravnost vozila,
m) da neće vršiti nikakve preinake na vozilu,
n) da će snositi sve troškove u svezi pogona vozila, gorivo, cestarine, mostarine, parkirne, prekršajne i druge slične naknade,
o) da u vozilu neće prevoziti niti dopustiti prijevoz više putnika ili robe od maksimalno dopuštenog navedenog u prometnoj dozvoli odnosnog vozila,
p) da vozilo neće voziti izvan granica EU, osim ako je to prethodno najavio KRAINC-u prilikom sklapanja Ugovora,
r) da neće niti je ovlašten preuzimati nikakve obveze u ime KRAINC-a u svezi vozila i njegove upotrebe i pogona.

Najmoprimac - pravna osoba može vozilo u najmu iznimno, uz prethodnu pismenu obavijest i suglasnost KRAINC-a, dati svom radniku kao vozaču koji ispunjava propisane uvjete, te ga je u tom slučaju obvezan upoznati s ovim Uvjetima i obvezama vozača, što ni u kom slučaju ne umanjuje odgovornost tog najmoprimca - pravne osobe za poštivanje ovih Uvjeta i Ugovora.

Korisnik ima pravo produljiti najam vozila ukoliko to zatraži 24 sata prije roka ugovorenog za povrat vozila uz istovremeno podmirenje cijene najma za vrijeme produljenja najma.

Korisnik je dužan vratiti vozilo u ugovoreno vrijeme u stanju u kakvom ga je preuzeo, uz obvezu zapisničke predaje, odnosno preuzimanjem vozila od KRAINC-a. Maksimalno produljenje trajanja dnevnog najma je četiri sata uz plaćanje propisane naknade, ukoliko Korisnik ne vrati vozilo ni četiri sata nakon ugovorenog roka, KRAINC ima pravo zaračunati cijenu najma za novi dan. Ukoliko Korisnik ne vrati vozilo, a postoji opravdana sumnja da je Korisnik utajio vozilo, odnosno da je isto ukradeno, KRAINC je ovlašten poduzeti odgovarajuće mjere u smislu odredbi Kaznenog zakona.

3.7 Obveze Korisnika

Korisnik se obvezuje tijekom najma da:

a) će primjenjivati svu razumnu pažnju tj. pažnju dobrog domaćina/gospodarstvenika prilikom vožnje i parkiranja vozila,
b) će vodu u hladnjaku vozila i bateriji održavati na propisanoj razini,
c) će ulje u vozilu održavati na propisanoj razini,
d) će koristi samo vrstu goriva specificiranu za predmetno vozilo,
e) će tlak u gumama održavati na njegovoj pravilnoj razini,
f) neće mijenjati podatke na mjeraču brzine ili mjeraču prijeđene kilometraže,
g) ako žaruljica signalizira ili Korisnik smatra da vozilo zahtijeva mehanički pregled ili popravak, Korisnik će zaustaviti vožnju i odmah obavijestiti KRAINC,
h) će osigurati da su svi vozači koji su ovlašteni koristiti vozilo tijekom trajanja najma u potpunosti upoznati i svjesni odredbi Ugovora i ovih Uvjeta.

3.8 Prometni prekršaji

Za sve kazne i naknade koje se odnose na promet i/ili parkiranje Najmoprimac, vozač i dodatni vozač odgovaraju KRAINC-u solidarno. KRAINC može, u slučaju da dobije obavijest o prometnom ili parkirnom prekršaju/naknadi počinjenom za vrijeme najma, poslati Najmoprimcu i/ili vozaču ili dodatnom vozaču kopiju takve obavijesti čim je to moguće i pružiti potrebne informacije nadležnom tijelu za izdavanje takve obavijesti, kazne odnosno naknade za vozača, dodatnog vozača odnosno Najmoprimca.

U slučaju da KRAINC bude u obvezi platiti naknade za prometne ili parkirne prekršaje, KRAINC će nakon plaćanja istih teretiti Korisnika odnosno njegov račun, za iznos plaćene naknade, uvećane za kamate i druge troškove.

3.9 Oštećenje, kvar, prometna nesreća, krađa/ nestanak vozila i gubitak dokumentacije

Ako je vozilo sudjelovalo u prometnoj nesreći ili u naletu na životinju ili je isto oštećeno, razbijeno, otuđeno (ukradeno, nestalo), u slučaju požara, zapaljenja ili eksplozije vozila ili je nastao neki drugi štetni događaj, bez obzira na uzrok, Korisnik mora zaustaviti vozilo bez odgađanja, odmah obavijestiti najmodavca i policiju o nastalom slučaju i zatražiti zapisnik o nastalom događaju, popuniti izvješće o događaju/ šteti, te osigurati vozilo od propadanja i nastupa još veće štete. U navedenim situacijama Korisnik ima obvezu štiti interese KRAINC-a, naročito poduzimanjem sljedećih radnji: zabilježiti imena i adrese sudionika i svjedoka štetnog događaja, pozvati i sačekati prometnu policiju, osigurati odnosno ukloniti vozilo na sigurno mjesto te poduzeti sve druge potrebne radnje. U slučaju da policija ne dođe na mjesto događaja, Korisnik ima obvezu osobno prijaviti štetni događaj policiji ili drugom nadležnom tijelu, uz zahtjev za izdavanjem pismenog dokaza o svojoj prijavi. U slučaju krađe vozila, najmoprimatelj mora vratiti ključ vozila najmodavcu jer u suprotnom će se smatrati da je najmoprimatelj izvršio kaznenu radnju prodaje vozila bez dopuštenja/ovlasti. U takvom slučaju najmoprimatelj će biti terećen za trenutnu tržišnu vrijednost vozila.

Korisnik ima obvezu postupanja na takav način u svakoj situaciji uključujući i ako štetni događaj nastupi za vrijeme njegova boravka u inozemstvu u suprotnom je odgovoran za sve posljedice i štetu koju KRAINC može pretrpjeti. Korisnik ne smije organizirati ili poduzimati bilo kakve popravke bez odobrenja KRAINC-a, osim u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se spriječilo daljnje štete na vozilu ili ostaloj imovini. Ako vozilo zahtijeva popravak ili zamjenu, odluka da se Korisniku pruži drugo vozilo pripada isključivo i samostalno KRAINC-u. Trošak prijave i ponovne izrade izgubljene popratne dokumentacije za vozilo (prometna dozvola, polica osiguranja, zeleni karton, karton za izvršenu preventivnu kontrolu vozila starijih od 1. godinu) i/ili registarskih pločica za vozilo naplaćuje se Korisniku prema važećem Cjeniku.

KRAINC će nadoknaditi Korisniku neophodne troškove za ulje, mazivo, redovito servisiranje, popravke odnosno troškove redovitog održavanja vozila, koji su nastali tijekom najma, ukoliko su troškovi nastali uz prethodnu obavijest i odobrenje KRAINC-a, osim troškova pranja unajmljenog vozila, a sve to temeljem predočenog računa po obavljenom plaćanju. Račun mora glasiti na KRAINC i bit će priznat od strane KRAINC-a ako je plaćen gotovinom pravnoj osobi. U slučaju kvara na brojaču kilometara vozila, oštećenju plombe odnosno općenito kvara na vozilu Korisnik je dužan bez odgađanja obavijestiti KRAINC.

Ako se utvrdi da je Korisnik neosnovano, nepotrebno ili bez prethodnog odobrenja KRAINC-a zamijenio neki sklop, dio ili uređaj na vozilu, KRAINC neće Korisniku isplatiti vrijednost tog dijela, sklopa ili uređaja. Za nadoknadu navedenih troškova Korisnik mora dobiti suglasnost ovlaštene osobe KRAINC-a, u protivnom nadoknada neće biti moguća. Troškove popravka kvara na vozilu, kao i troškove ugradnje nedostajućih dijelova vozila za koje nije priložena pismena prijava nadležnim organima, snosi Korisnik, kao i sve troškove nastale za KRAINC radi umanjenja vrijednosti vozila i izmakle koristi po tom vozilu zbog trajanja popravka istog, kao i troškove prema trećim osobama nastale nepravilnom uporabom vozila i uporabom vozila suprotno odredbama ovih Uvjeta od strane Korisnika. Korisnik je odgovoran za svu štetu nastalu davanjem lažnih, neistinitih, pogrešnih ili nepotpunih izjava ili osobnih podataka. KRAINC ne odgovara za štete koje mogu nastati Korisniku ili putnicima u vozilu ili trećim osobama i njihovoj imovini. Korisnik upotrebljava vozilo na vlastitu odgovornost.

3.10 Odgovornost Korisnika za štetu

Korisnik je KRAINC-u obvezan naknaditi svu štetu koja nastane na vozilu ili u svezi vozila i štete koje nastanu u svezi uporabe vozila, što se odnosi ali se ne ograničava na:

a) bilo kakav gubitak, krađu, nestanak ili oštećenje vozila i njegovih dijelova, dodataka ili dodatne opreme,
b) svaku posljedičnu štetu, gubitke ili troškove nastale za KRAINC, uključujući troškove popravka, spašavanja, gubitke zbog nemogućnosti iznajmljivanja vozila, ležarine, obrade šteta, pravne troškove i dr.,
c) svaki gubitak ili oštećenje putnika u vozilu, trećih osoba, njihovih vozila i imovine nastalih tijekom trajanja najma odnosno uporabe vozila.

Korisnik je u smislu prethodnog stavka osobito odgovoran za štete i gubitke nastale zbog:

a) nepoštivanja ovih Uvjeta (posebice točke VI i VII), Ugovora o najmu i važećih propisa,
b) ako uslijed nepravilne uporabe vozila ili krivnje Korisnika dođe do oštećenja motora ili pogonskog mehanizma vozila;
c) nedostatka motornog ulja, ulijevanja krivog ulja ili goriva, nedostatka ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstava za hlađenje, kao i oštećenja kartera, kvačila, odnosno bilo kakvog oštećenja donjeg postroja vozila,
d) ako je ove štete izazvao neovlašteni korisnik ili vozač.

Korisnik odgovara i za svu drugu štetu nastalu uslijed nepridržavanja odredbi ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i važećih propisa.

3.11 Osiguranje od odgovornosti prema trećima

KRAINC-ova vozila su u skladu sa zakonskim propisima i uvjetima osiguranja osigurana za štete koje uporabom vozila mogu nastati trećim osobama zbog smrti, tjelesne ozljede, narušavanja zdravlja, uništenja ili oštećenja stvari za vrijeme najma. Ovo osiguranje može biti nevažeće u slučaju da Korisnik prekrši bilo koju odredbu ovih Uvjeta, Ugovora o najmu, zakonskih propisa i uvjeta osiguranja, u kojem slučaju Korisnik pristaje da će nadoknaditi odnosno regresirati KRAINC-u sve izdatke s tim u svezi, ako KRAINC bude obvezan na naknadu štete trećoj osobi ili njihovom osiguravatelju.

3.12 Odgovornost za vraćanje vozila i zaštitne odredbe/klauzule

Korisnik se obvezuje vratiti Vozilo neoštećeno, u istom stanju u kojem ga je uzeo u najam, sukladno ostalim odredbama ovih Uvjeta i Ugovora o najmu. Ukoliko Korisnik vozilo ne vrati sukladno prethodnoj točki, neoštećeno i u stanju u kojem ga je preuzeo, obvezan je KRAINC-u naknaditi svu štetu koja nastane na vozilu ili u svezi s vozilom, sukladno točki X 1. ovih Uvjeta i sukladno Ugovoru o najmu. Korisnik je dužan vozilo upotrebljavati u skladu s ovim Uvjetima, Ugovorom, namjenom vozila te važećim propisima, u slučaj da šteta na vozilo nastane zbog uporabe vozila suprotno od onog što je navedeno u Uvjetima, Ugovoru te suprotno namjeni vozila i važećim propisima Korisnik odgovara za svu nastalu štetu. Korisnik je odgovoran za svu štetu nastalu namjerom, nepažnjom, nepravilnom upotrebom vozila ili upotrebom vozila suprotno odredbama ovih Uvjeta, Ugovora ili upotrebom suprotno namjeni vozila i važećim pozitivnim propisima. Korisnik je odgovoran za svu štetu nastalu u unutrašnjosti putničkog i teretnog dijela vozila.

Ukoliko se vozilo upotrebljava u skladu s odredbama Ugovora, a Korisnik prouzroči prometnu nesreću za vrijeme trajanja najma, Korisnik je dužan snositi troškove učešća u štetnom događaju (franšiza) po važećem cjeniku Cargorent-a, a ovisno o modelu unajmljenog vozila.

Korisnik je odgovoran za svu štetu nastalu u unutrašnjosti putničkog i teretnog dijela vozila.

Korisnik ima mogućnost otkupiti učešće u štetnom događaju SCDW (franšiza) sukladno cjeniku Cargorent-a čime se obveza Najmoprimca za snošenje troškova učešća u štetnom događaju (franšiza) smanjuje na iznos sukladno cjeniku Cargorent-a ovisno o modelu unajmljenog vozila.

Ukoliko najmoprimac odnosno vozač upotrebljava vozilo u suprotnosti s odredbama Ugovora tada isti nema pravo na ograničenje ili isključenje obveze snošenja troškova učešća u štetnom događaju (franšiza). Drugim riječima otkup SCDW franšize nije valjan.

Otkupom učešća u štetnom događaju ne oslobađa odgovornosti Korisnika za:

a) uništenje/oštećenje automobilskih guma,
b) uništenje/oštećenje naplatka ili poklopca naplatka,
c) uništenje/oštećenje donjeg postroja vozila,
d) uništenje/oštećenje unutrašnjosti vozila i stakala,
e) uništenje/gubitak ključa vozila.

u kojem slučaju je Korisnik dužan nadoknaditi KRAINC-u i štetu na tim dijelovima vozila u punom iznosu popravka. Da bi ostvario pravo na ograničenje odgovornosti učešća u štetnom događaju Korisnik je dužan dokazati da je vozilo pravilno koristio, da se pridržavao ovih Uvjeta, Ugovora o najmu i propisa, kao i eventualnu odgovornost treće strane za nastanak oštećenja vjerodostojnom dokumentacijom (policijski zapisnik) i to najkasnije prilikom vraćanja vozila/završetka najma odnosno prilikom obračuna cijene, naknada i štete od KRAINC-a, u protivnom tada neće moći koristiti ograničenje odgovornosti. Uplaćeno učešće u štetnom događaju SCDW (franšiza) odnosi se na samo jedan štetni događaj tijekom ugovorenog trajanja najma vozila. Procjena prouzročene štete na vozilu obavlja se isključivo u ovlaštenom servisu marke unajmljenog vozila.

Najmodavac koristi licenciranu aplikaciju SPA (Service Photo Application) tvtrke SMIT d.o.o. kojom potvrđuje stanje vozila prije preuzimanja vozila od strane najmoprimatelja te nakon povratka vozila. Prije preuzimanja vozila, isti se kompletno slikaju te se slike trajno pohranjuju unutar aplikacije sa jasno prikazanim datumom i vremenom preuzimanja i vraćanja. Slike unutar aplikacije služe kao dokaz za eventualnu štetu na vozilu.

3.13 Gubitak prava na isključenje/oslobođenje od odgovornosti

Korisnik prihvaća da se plaćanjem otkupa učešća u štetnom događaju ne isključuje/oslobađa niti se ograničava troškova štete koje je Korisnik dužan snositi ukoliko je, uključivo, ali ne ograničavajući se:

a) Korisnik upravljao vozilom pod utjecajem alkohola, droga ili narkotika,
b) Korisnik upravljao vozilom kada je isto nesigurno ili nepogodno za vožnju, a takvo stanje je nastalo tijekom trajanja najma, što je uzrokovalo ili doprinijelo oštećenju vozila, a Korisnik je bio svjestan ili morao biti svjestan nesigurnosti ili nepogodnog stanja vozila,
c) Nastao mehanički kvar, oštećenje motora ili pogonskog mehanizma vozila i/ili električni ili elektronički kvar kao rezultat nepravilne uporabe vozila. Ovo izuzeće se također odnosi na oštećenja motora ili prijenosnog sustava izravno nastalog zbog bilo kojeg mehaničkog kvara ili loma,
d) dođe do oštećenja zbog nedostatka motornog ulja, nastavka vožnje bez ulja, ulijevanja krivog ulja ili goriva, nedostatka ulja za mjenjač ili diferencijal, sredstava za hlađenje, kao i oštećenja kartera, kvačila, mjenjača, odnosno bilo kakvog oštećenja donjeg postroja vozila,
e) vozilo korišteno za utrke, obuku vozača, ispitivanja izdržljivosti, ispitivanja brzine, ispitivanje pouzdanosti, rally utrkama ili natjecanjima, ili za testiranje i u pripremi za bilo što od navedenog,
f) Korisnik propustio vozilo, kada ga napusti, zakočiti, zaključati sa zatvorenim prozorima i uzeti ključeve i dokumentaciju vozila i uvijek ih imati pod osobnom kontrolom, odnosno nije u mogućnosti predočiti ključeve i dokumente vozila,
g) vozilo koristio protivno njegovoj namjeni,
h) vozilo koristio po nerazvrstanim cestama
i) vozilom upravljao neovlašteni korisnik/vozač odnosno bilo koju štetu izazvao neovlašteni korisnik/vozač,
j) vozilom upravljao vozač bez vozačke dozvole ili vozač kojem je vozačka oduzeta ili mu je izrečena sankcija zabrane upravljanja vozilom,
k) vozilo oštećeno zbog kršenja prometnih propisa, ograničenja ili zabrana, namjerno ili zbog grube nepažnje Korisnika odnosno osoba pod njegovom kontrolom i osoba za koje on odgovara,
l) vozilo preopterećeno više od specifikacija proizvođača iz prometne dozvole ili je u vozilu bilo više osoba od dopuštenog,
m) utovar i istovar u vozilo vršen u trenutku kada je vozilo na prometnici,
n) Korisnik propustio zaustaviti vozilo ili ostati na mjestu događaja nakon nastanka nesreće i osigurati policijski zapisnik o događaju.
o) Došlo do pucanja ili oštećenja gume ili do oštećenja guma zbog upotrebe kočnica;
p) Šteta nastala zbog tereta koji se prevozio u vozilu ili na vozilu;
r) Šteta nastala na vozilu nakon završetaka ugovorenog trajanja najma odnosno nakon isteka odobrenog produženja trajanja najma,
s) Štete i oštećenja izazvane namjerno ili grubom krivnjom/nepažnjom Korisnika;

Plaćanjem otkupa učešća u štetnom događaju ne ograničava se niti isključuje odgovornost Korisnika i u drugim okolnostima predviđenim zakonskim propisima i pravilima osiguranja koja uređuju gubitak prava iz osiguranja. Također, navedene klauzule ne isključuju niti ograničavaju odgovornost za štete na vozilu prouzročene ratnim operacijama ili pobunama, niti štete zbog gubitka/oštećenja dodatne i obvezne opreme vozila, ključeva i dokumenata.

Odgovornost Korisnika za nestanak i oštećenje dijelova, dodatne opreme, ključeva i dokumenata vozila ne može biti isključena plaćanjem otkupa učešća u štetnom događaju. Plaćanjem otkupa učešća u štetnom događaju ni u kom slučaju ne ograničavaju niti isključuju odgovornost Korisnika za štete nastale trećim osobama i njihovoj imovini.

3.14 Pritužbe Korisnika

Korisnik svoje pritužbe i prigovore u svezi najma vozila i izvršenja ugovornih prava i obveza može dostaviti KRAINC-u poštom na adresu sjedišta Kačjak 2, 51000 Rijeka ili elektroničkom poštom na e-mail adresu: info@ford-krainc.com.

KRAINC će na zaprimljenu pritužbu odgovoriti u roku 15 dana od zaprimanja iste, te odgovor dostaviti Korisniku poštom ili elektroničkom poštom.

Odluka KRAINC-a u svezi prigovora je konačna.

3.15 Osobni podaci

Korisnik pristaje da kroz proces sklapanja Ugovora o najmu dragovoljno daje KRAINC-u svoje osobne podatke (ime, prezime, adresa, vozačka dozvola, putovnica i sl.) i dozvoljava da isti obrađuje navedene osobne podatke.

Obrada navedenih podataka je nužna za izvršavanje Ugovora u kojem je korisnik stranka odnosno obrada osobnih podataka Korisnika potrebna je za provođenje radnji prije sklapanja Ugovora (provjera je li važeća prometna dozvola, putovnica i sl.).
KRAINC će osobne podatke Korisnika koristiti u svrhu realizacije Ugovora kao i za potrebu daljnje međusobne komunikacije za vrijeme trajanja Ugovora, te za rješavanje eventualnih sporova koji mogu proizići nakon završetka Ugovora.

Korisnik daje odobrenje za korištenje osobnih podataka u tu svrhu i odobrenje da se njegovi osobni podaci mogu dostavljati nadležnim tijelima u svezi počinjenih prometnih/parkirnih prekršaja kao i agencijama za naplatu potraživanja ili drugim vanjskim agencijama ili odvjetničkim uredima radi naplate potraživanja i knjigovodstvenim servisima KRAINC-a.

3.16 Gubitak osobne imovine

KRAINC neće biti odgovoran Korisniku ili putnicima u vozilu za gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u vozilu bilo za vrijeme ili nakon završetka najma.

Potpisivanjem Ugovora Korisnik se izričito odriče svih potraživanja prema KRAINC-u za takve gubitke ili štete.

3.17 Otkaz ugovora o najmu

KRAINC ima pravo raskinuti Ugovor o najmu i odmah, bez prethodne najave i odobrenja Korisnika preuzeti vozilo u posjed ako Korisnik ne postupi ili ne postupa u skladu s bilo kojim odredbom ovih Uvjeta ili Ugovora o najmu, ili ako je vozilo oštećeno. Prestanak najma prema ovoj odredbi ne dovodi u pitanje druga prava KRAINC-a prema ovim Uvjetima i Ugovoru o najmu.

3.18 Nadležnost suda i mjerodavno pravo

Na ove Uvjete i Ugovor primjenjuje se pravo Republike Hrvatske te će sve sporove koje nastanu u svezi s istima KRAINC nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju spora nadležan je sud u Rijeci.

3.19 Završne odredbe

KRAINC se obvezuje dati Korisniku prilikom preuzimanja vozila u najam jedan primjerak Ugovora o najmu koji se mora čuvati u vozilu tijekom trajanja najma i na zahtjev predočiti policiji ili drugim ovlaštenim osobama.

STROGO ZABRANJENO PUŠENJE U VOZILU NAJMODAVCA, UNOŠENJE BILO KAKVE VRSTE ORUŽJA BEZ PRETHODNE OBAVIJESTI NAJMODAVCA TE PRILOŽENI DOKAZ O DOZVOLI NOŠENJE ORUŽJA.

U SLUČAJU ODLASKA VOZILOM IZVAN GRANICA TERITORIJA RH, NAJMOPRIMATELJ JE OBVEZAN IZVADITI DOKUMENTE VOZILA IZ VOZILA TE ISTE DRŽATI U ČUVATI S PAŽNJOM DOBROG DOMAĆINA/GOSPODARSTVENIKA.

STROGO JE ZABRANJENO ISKLJUČIVANJE, DEMONTAŽA ILI BILO KAKAV DRUGI OBLIK ONESPOSOBLJAVANJA UREĐAJA ZA PRAĆENJE VOZILA.

4. IZJAVA O KONVERZIJI VALUTA

Sva plaćanja će se vršiti u hrvatskoj valuti. Iznos za koji će se teretiti vaša kreditna kartica dobiva se preračunavanjem cijene u eurima u hrvatske kune prema važećem tečaju Hrvatske narodne banke. Prilikom terećenja vaše kreditne kartice, isti iznos se pretvara u vašu lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike u odnosu na originalnu cijenu koja je navedena na našoj web stranici.

5. PRAVA NA POVRAT

Najkasnije do 72h prije početka rezervacije moguće je otkazati rezervaciju bez naknada. U tom slučaju kompletan iznos rezervacije biti će vraćen na račun s kojeg je uplaćeno.